CEZ ÚRAD PRÁCE ( PROJEKT RE-PAS ) MÁTE KURZ ZADARMO !

Kurz strojníkov stavebných strojov a zariadení

28.10.2016 - 08:30

11.11.2016 - 08:30

25.11.2016 - 08:30

Kurz strojníkov vybraných stavebných strojov a zariadení sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov,zdravotne spôsobilá. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný EU preukaz na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz).Rozsah preukazu si môže zvoliť každý podľa potreby. V praxi sú najpoužívanejšie nakladacie,vykladacie stroje a hĺbidlá,rýpadlá. Preto odporúčame si vybrať skupiny 1B a 1C.

Kurz strojníkov stavebných strojov vykonávame v Nitre, alebo v priestoroch objednávateľa.Termíny sú vždy zverejnené na 3 najbližšie kurzy. Kurzy strojníkov vykonávame s 2 týždňovým intervalom vždy v piatok.

1. Kurz strojníkov stavebných strojov a zariadení

 • Základné a rozširovacie kurzy obsluhy pre všetky typy stavebných strojov
 • Oboznamovanie § 7 zákona č.124/2006 Z.z. (min. 1 x za 24 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (min. 1 x za 5 rokov)

Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť poveriť na prácu so stavebným strojom a zariadením len zamestnancov, ktorí majú platný preukaz obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojnícky preukaz) pre daný typ stavebného stroja a zariadenia.

2. Rekvalifikačný kurz hradený Úradom práce

Vďaka projektu RE-PAS teraz za rekvalifikačný kurz na obsluhu vybraných stavebných strojov nemusíte zaplatiť ani euro. Stačí byť evidovaný na úrade práce a akreditovaný rekvalifikačný kurz od BOZP Danny Agency môžete získať ZADARMO.

Získajte kurz zadarmo cez RE-PAS
kurz strojníkov
kurz strojníkov

3. Podmienky potrebné k prihláseniu sa na kurz

 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť ( max. 6 mesiacov platná od vydania ) – Tlačivo pre lekársky posudok
 • aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm – 1 ks
 • vodičský preukaz B,C alebo T
 • Ak vlastníte vodičské oprávnenie len skupiny B, preukaz môžete získať len s obmedzením na stavenisko.

4. Priebeh a rozsah kurzu

 • kurz strojníkov začíname vždy v piatok podľa zverejnených termínov
 • začiatok kurzu je o 08:30 na Štúrovej 155,Nitra ( areál stavebnín Kartel Nitra )
 • treba si priniesť so sebou potvrdenie od lekára a 1 ks fotografie 3 x 3,5 cm
 • platba kurzu je možná v hotovosti na mieste alebo pre firmy platba prevodom na účet

Rozsah kurzu závisí len od Vás aký si vyberiete. Rozdelenie všetkých skupín stavebných strojov nájdete nižšie. Podrobné informácie o jednotlivých skupinách Vám rád poskytne lektor stavebných strojov na 0950 50 22 57.

5. Oficiálne vyjadrenie Národného Inšpektorátu práce k strojníckym preukazom

Vyhláška Ministerstva stavebníctva č. 77/1965 Zb. o výcviku, spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov (ďalej „vyhláška č. 77/1965 Zb.“) bola vydaná ako vykonávací predpis k zákonu č. 65/1961Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“). Nakoľko bol zákon č. 65/1961 Zb. o BOZP dňom 01. 01. 1966 zrušený zákonom č. 65/1965 Zb., týmto dňom zároveň sa stala neúčinnou aj vyhláška č. 77/1965 Zb.
V čase platnosti vyhlášky č. 77/1965 Zb., t. j. do 01.01.1966 udeliť oprávnenie na obsluhu stavebného stroja a vydať o tom preukaz malo v pôsobnosti Ministerstvo stavebníctva alebo ním poverený orgán. ÚVS založený 16.03.1970, ÚVS ŠPO zriadený 25.02.1999 a ani ÚVS s. r. o. zapísaný do OR SR dňa 25.04.2001 nemohli byť Ministerstvom stavebníctva poverené ako orgány na vydávanie preukazov v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 77/1965 Zb., nakoľko táto v čase ich vzniku bola už neplatná.

Vydávanie písomných dokladov o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie pre obsluhu stavebných strojov a zariadení je v zmysle príslušných platných ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 356/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti , preto sa preukazy obsluhy stavebných strojov vydané na základe vyhlášky č. 77/1965 Zb. Ústavom vzdelávania a služieb s. r. o. považujú za neplatné. Pri neplatnosti preukazu nie je možné vykonať aktualizačnú odbornú prípravu každých päť rokov podľa § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.
Podotýkame, že ak sa strojník preukáže strojníckym preukazom vydaným podľa vyhlášky č. 77/1965 Zb. pri inšpekcii práce alebo pri vyšetrovaní pracovného úrazu, v nadväznosti na vyššie uvedené, predloženým preukazom nie sú splnené požiadavky § 16 ods. 1 písm. b) zákona č.124/2006 Z. z.

Ak máte záujem o vydanie platného dokladu obsluhy stavebných strojov (záchranu preukazu) kontaktujte nás.

kurz strojníkov

Postup pre prihlásenie na kurz

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami  o kurze.

6. Skupiny vybraných stavebných strojov a zariadení

 1. Stroje a zariadenia na zemné práce
  • 1 A – Dozéry ( Buldozéry )
  • 1 B – Rýpadlá a hĺbidlá (Mini bágre,UDS, Každý podkop,rýpadlo )
  • 1 C – Nakladacie a vykladacie stroje ( UNC,Každá predná lopata,nakladač )
  • 1 D – Frézy a ryhovače
  • 1 E – Skrapery
  • 1 F – Rúrové ukladače
  • 1 G – Valce
 1. Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí
  • 2 A – Betonárne
  • 2 B – Autodomiešavače a automiešače
  • 2 C – Čerpadlá betónových zmesí
 1. Ostatné stroje a zariadenia
  • 3 A – Špeciálne motorické snehové stroje
  • 3 B – Kompresory
kurz strojníkov
kurz strojníkov

7. Ďalej Vám ponúkame

 • získanie preukazu obsluhy stavebných strojov a zariadení v požadovanom rozsahu
 • rozšírenie preukazu obsluhy stavebných strojov o ďalšie typy
 • vydanie duplikátu preukazu ZADARMO (len v prípade ak ste ho obdržali v našej spoločnosti)
 • opakované školenie strojníkov v pravidelných intervaloch ( min.1 x 24 mesiacov)
 • aktualizačnú odbornú prípravu (zákon 124/2006 Z.z § 16. min. 1 x za 5 rokov)
 • vystavenie preukazu najnovšieho vzoru (akceptovaného v krajinách EU)
 • automatické upozornenie na potrebu opakovaného školenia alebo AOP v stanovených termínoch

Postup pre prihlásenie na kurz

Treba vyplniť online prihlášku, po jej kompletnom vyplnení a odoslaní Vám obratom príde e-mail so všetkými podrobnými informáciami  o kurze.

REFERENCIE
Prečítajte si čo hovoria o našich kurzoch
alt
Ľuboš Bradáč
Prehľadná web stránka, super prístup, prehľad školiteľa zo zákonov a nezaplatiteľné rady z praxe, Odporúčam každému.
alt
Guzmický Michal a partia
Kurz sme museli absolvovať znova lebo v inom školiacom stredisku nám vystavili pred 3 mesiacmi neplatné preukazy.  Obrovský rozdiel asi vo všetkom keď to spätne porovnám. Toto školiace stredisko nám odporučil kamarát a fakt mal pravdu . TOP firma na Slovensku. Odporúčame všetkým . Vaši strojníci z Oravy 🙂